PODMÍNKY

Všeobecné podmínky

Službu LEI (https://www.kodlei.cz) poskytuje Registr LEI OU (LEI číslo 894500SMOMUFH0UZXT46, adresa subjektu Uus 21-2, 10111, Tallinn, Estonsko, registrovaná podle zákonů Estonska). Registr LEI OU v Česku království pod ochrannou známkou Registr LEI Česko. Registr LEI OU je registrační pracovník LEI.

1. Nové LEI, obnova LEI a převod LEI

1.1. Pro podání žádosti o nové číslo LEI, obnovení stávajícího čísla LEI nebo převod čísla LEI pod správu Registr LEI Česko musí žadatel vyplnit příslušný formulář žádosti, odeslat své údaje a zaplatit za službu kreditní kartou, službou PayPal nebo bankovním převodem.

1.2. Žadatel souhlasí s tím, že odesláním formuláře souhlasí s podmínkami Registr LEI Česko. Žadatel potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou správné a že má plné oprávnění požádat o číslo LEI jménem právnické osoby (zákazníka). Žadatel si je vědom toho, že jeho kontaktní údaje mohou být sdíleny s lokálním operátorem (LOU).

1.3. Žadatel si je vědom a souhlasí s tím, že poskytne Registr LEI Česko všechna práva k podpisu podmínek vybraného LOU jeho jménem. Například podmínky služby RapidLEI naleznete zde. Podmínky služby mezi LOU jsou velmi podobné, protože se všechny řídí pokyny Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

1.4. Žadatel uděluje veškerá práva Registr LEI Česko spravovat LEI právnické osoby jeho jménem. Například nový žadatel o LEI uděluje veškerá práva Registr LEI Česko, aby jménem právnické osoby požádala o kód LEI. Žadatel o obnovení LEI uděluje veškerá práva Registr LEI Česko k obnově LEI jménem právnické osoby. Žadatel o převod LEI uděluje Registr LEI Česko všechna práva k převodu svého LEI pod správu Registr LEI Česko.

1.5. Žadatel o převod LEI si je vědom toho, že převod LEI zahrnuje/může mít za následek změnu LOU. Pokud žadatel o obnovení LEI požádá o obnovení kódu LEI s Registr LEI Česko, který není pod jeho správou, musí být LEI převeden pod správu Registr LEI Česko. LEI lze převést před obnovením LEI nebo během procesu obnovy LEI. Registr LEI Česko nemůže obnovit kód LEI, který nespravuje.

1.6. LEI, které spravuje Registr LEI Česko, lze obnovit maximálně 60 dní před vypršením platnosti. Pokud však zákazník převede a obnoví LEI, který spravuje jiný poskytovatel služeb než [název stránky], a „datum příštího obnovení“ (next renewal date) LEI je delší než 60 dní, může dojít ke ztrátě dnů z období obnovy LEI.

1.7. Registr LEI Česko zahájí proces registrace, obnovení a/nebo převodu LEI krátce poté, co obdrží žádost a potvrzení o platbě.

1.8. Žadatel si je vědom toho, že může být kontaktován za účelem poskytnutí zmocnění (plné moci) nebo jiného dokladu, který prokazuje, že je oprávněn žádat o LEI jménem právnické osoby.

1.9. Žadatel si je vědom toho, že může být kontaktován za účelem poskytnutí dalších dokumentů. Například Registr LEI Česko může požadovat dokumenty prokazující registraci právnické osoby, dokumenty, které ukazují, kdo jsou zplnomocnění zástupci právnické osoby, dokumenty, které ukazují datum vytvoření právnické osoby nebo dokumenty, které prokazují změny kdy byly vytvořeny údaje o právnických osobách.

1.10. Žadatel si je vědom toho, že pokud má právnická osoba přímou a/nebo konečnou mateřskou společnost, která vlastní kontrolní podíl (obvykle > 50 %) a konsoliduje účetní závěrku dceřinné společnosti, je povinna vykazovat údaje mateřské společnosti (úroveň 2). Pokud právnická osoba nemá žádné mateřské společnosti nebo je nemůže vykazovat, bude nutné uvést důvod neposkytnutí údajů o mateřské společnosti (úroveň 2) výběrem výjimky pro vykazování.

1.10.1. Registr LEI Česko může kontaktovat žadatele a poskytnout mu další dokumenty k ověření konsolidace.

1.11. Žadatel si je vědom toho, že pokud je právnickou osobou mezinárodní pobočka, je povinen nahlásit LEI kód centrály. Pokud neposkytnou kód LEI centrály, nemůže Registr LEI Česko pokračovat v žádosti o LEI.

1.11.1. „Datum příštího obnovení“ LEI mezinárodní pobočky bude stejné jako „datum příštího obnovení“ LEI její centrály.

1.12. Žadatel si je vědom, že pokud je právnickou osobou fond, může Registr LEI Česko požadovat informace o vztazích mezi fondy (subjekt spravující fond, zastřešující fond podfondu a/nebo hlavní fond podpůrného fondu).

1.12.1. Registr LEI Česko může žadatele kontaktovat, aby mu poskytl další dokumenty k ověření vztahu (vztahů) fondu.

1.12.2. Pro ohlášení vztahu je vyžadováno LEI od subjektu spravujícího fond, zastřešujícího fondu a hlavního fondu.

1.13. Kód LEI bude poskytnut co nejdříve. V 90 % případů jsou nové kódy LEI vydány během 1-6 hodin. Ověřování údajů o vztahu mateřských společností a fondů může trvat až 48 hodin. Obnovení a převody LEI mohou trvat až 7 dní. Pokud se vyskytnou problémy s ověřováním dat nebo ve vzácných případech, může být doba zpracování delší než obvykle.

1.14. Po dokončení procesu žadatel obdrží potvrzovací e-mail s fakturou na kontaktní e-mail uvedený v žádosti o LEI.

1.15. Žadatel si je vědom a souhlasí s tím, že po odeslání žádosti a přijetí podmínek je žádost považována za konečnou. Jakmile Registr LEI Česko obdrží žádost o převod, nelze ji odvolat. Jakmile Registr LEI Česko obdrží potvrzení o platbě za nové LEI, obnovení LEI nebo žádost o obnovení a převod, nelze žádost odvolat. Pokud žadatel poskytl dostatek informací pro zpracování žádosti o LEI, nelze proces zastavit a LEI bude vydáno.

1.16. Žadatel si je vědom toho, že v případě, že neposkytne jakékoli požadované informace, včetně všech výše uvedených žádostí o informace, Registr LEI Česko a příslušný LOU vynaloží přiměřené úsilí k dokončení žádosti LEI. To může vést k nastavení mateřských údajů (úroveň 2) jako neveřejných nebo k nezveřejnění údajů o vztahu fondu. Pokud však LEI nemůže být vydán, obnoven a/nebo převeden v důsledku toho, že žadatel neposkytl požadované informace, Registr LEI Česko a příslušné LOU nenesou odpovědnost za případné škody související s LEI.

1.17. Žadatel si je vědom toho, že jakmile bude kód LEI vydán, LEI a referenční údaje LEI právnické osoby budou zveřejněny na webových stránkách GLEIF a Registr LEI Česko. Jakmile bylo LEI vydáno, nelze jej smazat ani převést na jiný právní subjekt.

1.18 Registr LEI Česko zašle e-mail na uvedený kontaktní e-mail 60 dní před tím, než je nutné obnovit LEI (tj. 60 dní před datem vypršení zaplacené platnosti).

2. Několikaleté plány a automatické obnovy

2.1. Pro pohodlí zákazníků nabízí Registr LEI Česko možnost předplatit poplatek za obnovení předem až na 5 let.

2.1.2. Pokud si zákazník zakoupil službu obnovení LEI na více let, Registr LEI Česko pokryje náklady na obnovení za zakoupené období.

2.1.3. Pokud si zákazník objednal několikaleté obnovení svého LEI (např. 5leté LEI) od Registr LEI Česko a během předplaceného období převede LEI k jinému poskytovateli služeb, několikaletá smlouva se automaticky ruší.

2.2 Bez ohledu na to, zda si zákazník zakoupil službu obnovení na více let (2-5), budou data LEI aktualizována ročně. Proto „datum příštího obnovení“ v databázi GLEIF je obvykle čas vydání LEI/poslední obnovení + 365 dní, ale nikdy více než 425 dní v budoucnu.

2.3. Zákazníci, kteří si objednají registrační službu LEI na 1 rok, se mohou rozhodnout, zda si své LEI budou každoročně automaticky obnovovat.

2.3.1. Pokud si zákazník zvolil automatické roční obnovení svého LEI, bude mu to účtováno 60 dní před „datem dalšího obnovení“ LEI. Platba bude odečtena ze stejného účtu, který byl poskytnut pro první platbu.

2.3.2 Zákazníci budou o nadcházejícím automatickém obnovení informováni e-mailem. Budou mít pětidenní lhůtu na předložení změn svých údajů LEI v případě, že je třeba cokoliv aktualizovat nebo zrušit automatické obnovení jejich LEI. Po uplynutí 5 dnů zahájí Registr LEI Česko proces obnovení. Po dokončení procesu obnovení obdrží zákazník potvrzovací e-mail s fakturou za službu obnovení. Po obnovení platnosti průkazu LEI již nelze obnovení zrušit.

2.4. Registr LEI Česko má plné právo obnovovat LEI kód právnické osoby a aktualizovat referenční data v databázi GLEIF prostřednictvím příslušného LOU.

2.4.1. Pokud je právnická osoba registrována, Registr LEI Česko a příslušný LOU mají právo aktualizovat referenční údaje právnické osoby na základě příslušného registru.

2.4.2. Pokud údaje právnické osoby nelze ověřit podle registru, Registr LEI Česko a příslušný LOU vyvinou přiměřené úsilí k obnovení LEI pomocí stávajících údajů. To může zahrnovat nastavení údajů o mateřské společnosti (úroveň 2) na neveřejné nebo nevykazování údajů o vztahu fondu.

2.4.3. Zákazník se zavazuje upozornit Registr LEI Česko v případě, že došlo ke změně údajů, které nelze ověřit z veřejných rejstříků, a poskytnout příslušné aktualizované informace.

2.4.4. Registr LEI Česko může kontaktovat zákazníka, aby mu poskytl aktualizované informace a/nebo dokumenty (např. aktualizované konsolidované účty, výjimku z vykazování, plnou moc, doklad o pověření nebo jakékoli jiné údaje).

2.4.5. Pokud zákazník neposkytne požadované informace a/nebo dokumenty, LEI nemusí být obnoveno. Pokud v důsledku toho, že zákazník neposkytne požadované informace, LEI nebude obnoveno, Registr LEI Česko a příslušný LOU nenesou odpovědnost za žádné škody související s LEI. Pokud zákazník neposkytne požadované informace do 60 dnů, má Registr LEI Česko právo od smlouvy odstoupit.

3. Fast-track služba

3.1. Fast-track služba je pouze pro nové zákazníky LEI. Fast-track podporuje právnické osoby registrované v obchodním rejstříku, které nemají nebo nevykazují údaje o mateřských společnostech (úroveň 2) nebo údaje o vztazích s fondy. Pokud se zákazník kvalifikuje pro Fast-track, zobrazí se na stránce pokladny zaškrtávací políčko Fast-track.

3.2. Pokud se na stránce pokladny nezobrazuje zaškrtávací políčko Fast-track, nenašli jsme shodu mezi registračním číslem subjektu a databází obchodního rejstříku, nebo byla v žádosti hlášena data o vztahu. V tomto případě bude žádost o LEI považována za běžnou žádost.

3.3. Registr LEI Česko zaručuje, že zákazníkům Fast-track poskytne nové LEI do 3 hodin.

3.4. Registr LEI Česko vynaloží přiměřené úsilí, aby poskytl LEI ve slíbeném časovém rámci.

4. Certifikát/štítek LEI

4.1. Certifikát LEI + štítek a tištěnou kopii certifikátu lze přidat k objednávce na stránce pokladny nebo zakoupit samostatně po zveřejnění údajů LEI na této webové stránce. Certifikát LEI + štítek a tištěnou kopii certifikátu lze zakoupit samostatně vyhledáním kódu LEI v části „Certifikát LEI+štítek“ na této webové stránce.

4.2. Registr LEI Česko zašle tištěnou kopii certifikátu do 7 pracovních dnů. Tištěná kopie bude zaslána na adresu sídla právnické osoby.

4.3. Registr LEI Česko si vyhrazuje právo nezaslat novou tištěnou kopii, pokud zákazník uvedl nesprávné údaje nebo pokud zákazník zásilku nepřevezme.

5. Poplatky

5.1. Poplatky za objednání nového LEI, převod LEI nebo obnovení LEI naleznete v části „Cena kódu LEI“ na této webové stránce. Náklady na nový kód LEI zahrnují počáteční registraci LEI a roční obnovení LEI na zvolené období. Náklady na obnovu stávajícího kódu LEI zahrnují roční obnovu LEI na zvolené období. Převod LEI je v případě potřeby zdarma. Uvedené náklady zahrnují poplatek GLEIF. Ceny jsou bez DPH. DPH je 0 % v případě platného EU DIČ. DIČ je automaticky ověřeno podle databáze VIES. DPH je 21 % v případě neplatného nebo žádného DIČ, DPH bude připočteno podle schématu EU MOSS.

5.2. Zájemce si může zvolit doplňkové služby za příplatek.

5.2.1. Přidání údajů o mateřské společnosti stojí 250Kč na mateřskou společnost ročně.

5.2.2. Validace údajů fondu stojí 250Kč ročně.

5.2.3. Pokud je na stránce pokladny uvedena možnost Fast-track, je pro několikaleté smlouvy bezplatná. U smluv na jeden rok bude za službu Fast-track účtován příplatek 480Kč.

5.2.4. Ceny za certifikát LEI + štítek a tištěnou kopii certifikátu naleznete v části „Certifikát LEI + štítek“ na této webové stránce.

6. Zásady pro vrácení peněz

6.1 Chcete-li požádat o vrácení peněz, kontaktujte info@kodlei.cz. Žádosti o vrácení peněz a zrušení lze také zaslat na Uus 21-2, 10111, Tallinn, Estonsko.

6.2 Vrácení peněz bude provedeno do 7 dnů. Upozorňujeme, že doba vrácení peněz se liší podle banky. Vrácení peněz může trvat až 30 dní.

6.3. Registr LEI Česko má právo účtovat si poplatek za vrácení peněz ve výši 720Kč za každou refundaci.

6.4. Zákazník je oprávněn požadovat vrácení peněz, pokud nesplní některou z podmínek uvedených v bodě 6.5.

6.5. Registr LEI Česko má právo odmítnout jakékoli vrácení peněz, pokud:

6.5.1. Žádost byla považována za konečnou.

6.5.2. Automatické obnovení LEI bylo dokončeno.

6.5.3. Zákazník si objednal několikaleté obnovení svého LEI (např. 5leté LEI) a později zjistí, že již aktivní LEI nepotřebuje.

6.5.4. Zákazník převede LEI k jinému poskytovateli služeb před koncem předplaceného období obnovení.

6.5.5. Dny od období obnovení LEI jsou ztraceny, protože zákazník převede a obnoví LEI, které je spravováno poskytovatelem služeb, který se liší od Registr LEI Česko a „datum příštího obnovení“ LEI je delší než 60 dní.

6.5.6. Dny od období obnovení LEI mezinárodní pobočky jsou ztraceny, protože se „datum příštího obnovení“ LEI pobočky přizpůsobí „datu dalšího obnovení“ LEI její centrály.

6.5.7. LEI nelze vydat, obnovit ani převést, pokud zákazník neposkytne požadované informace v průběhu 60 dnů. Požadované informace mohou zahrnovat mimo jiné, avšak nejen, následující dokumenty:

  • plná moc;
  • doklad o pověření
  • dokumenty, z nichž vyplývá, kdo jsou zplnomocnění zástupci právnické osoby
  • registrační dokumenty
  • dokumenty, které dokládají datum vzniku právnické osoby
  • dokumenty, které ukazují, kdy byly provedeny změny údajů o právnické osobě
  • dokumenty k ověření konsolidace nebo vztahů mezi fondy
  • LEI centrály nebo zastřešujícího fondu
  • jakékoli další dokumenty/informace týkající se právnické osoby.

6.5.8. Po ověření poskytnutých údajů o mateřské společnosti (úroveň 2) je zřejmé, že alespoň jedna z mateřských společností nekonsoliduje.

6.5.9. Registr LEI Česko neposkytne LEI do 3 hodin pro několikaleté zákazníky Fast-track, protože služba Fast-track je pro několikaleté zákazníky bezplatná.

6.5.10. Zákazník neakceptuje doručení tištěné kopie svého certifikátu LEI nebo pokud uvedl nesprávné údaje.

7. Rozhodné právoe

7.1 Tato smlouva a veškeré spory nebo nároky (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) vyplývající z ní nebo v souvislosti s ní, jejím předmětem nebo vznikem se řídí a vykládají v souladu s právem Anglie a Walesu.

Konečné podmínky

Zákazník je plně odpovědný za jakoukoli činnost související s číslem LEI, která je spojena s právnickou osobou, kterou zastupuje. Registr LEI Česko nenese žádnou odpovědnost za případné škody související s LEI.

Registr LEI Česko působí jako registrační pracovník LEI jménem zákazníka a spolupracuje s LOU akreditovanými GLEIF na objednávání, obnovování, převodu a aktualizaci LEI pro jejich zákazníky.

Registr LEI si vyhrazuje právo kdykoli změnit své Obchodní podmínky. Dokument popisující aktuální smluvní podmínky lze vždy nalézt na webových stránkách Registr LEI Česko: https://www.kodlei.cz