ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) poskytují přehled účelů, právních základů a prostředků, na jejichž základě společnost společnost skupiny LEI Register (dále jen „Registr LEI“ nebo „my“) zpracovává osobní údaje. Kromě toho Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, které osobní údaje zpracováváme, popisují doby uchovávání údajů a také vaše práva jako subjektu údajů a způsob jejich uplatnění.

Za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů, jakož i splnění všech regulačních požadavků, se Registr LEI při své činnosti řídí požadavky stanovenými v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a dalšími platnými právními předpisy.

Správcem vašich osobních údajů je společnost skupiny LEI Register, tj. společnost v rámci skupiny LEI Register odpovědná za zpracování vašich údajů na základě smluvního nebo předsmluvního vztahu nebo jiných služeb nabízených společností, které jste využili nebo hodláte využít. Kontaktní údaje všech společností skupiny LEI Register můžete nalézt zde.

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

2. Účely a právní základy zpracování

Registr LEI zpracovává vaše osobní údaje pouze v minimálním rozsahu nezbytném k dosažení účelů popsaných v této kapitole Zásad ochrany osobních údajů. Každé zpracování osobních údajů má konkrétní, omezený účel a právní základ, který je podrobně popsán níže.

2.1. Uzavírání a plnění smluv o poskytování služeb

Hlavní činnosti Registru LEI zahrnují činnosti oficiálního registračního pracovníka kódů LEI (Legal Entity Identifier), které se celosvětově používají k identifikaci právnické osoby. Tyto operace zahrnují služby poskytované právnickým osobám v souvislosti s registrací, obnovením a převodem kódu LEI.

Za účelem poskytování těchto služeb zpracovává Registr LEI kontaktní údaje zástupců právnických osob využívajících naše služby (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa).

Právním základem pro zpracování osobních údajů popsaných v tomto oddíle je (v závislosti na fázi poskytování služby nebo její přípravy) povinnost splnit smlouvu uzavřenou mezi společností Registr LEI a klientem. nebo potřeba přijmout opatření před uzavřením příslušné smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

2.2. Marketingové aktivity

Registr LEI a/nebo naši smluvní partneři mohou stávajícím a potenciálním zákazníkům (kteří jsou zároveň právnickými osobami) zasílat poštou i e-mailem informační bulletiny a další oznámení s využitím kontaktních údajů nalezených ve veřejných zdrojích (dále jen „Newslettery“). Účelem takového zpracování údajů je představit služby společností Registr LEI potenciálním zákazníkům, shromáždit zpětnou vazbu o našich službách a zkušenostech se službami a na základě těchto informací zlepšovat naše obchodní procesy a portfolio služeb.

Odběr Newsletterů zasílaných vaší právnické osobě můžete odhlásit stisknutím tlačítka „odhlásit“ u příslušného Newsletteru (v případě Newsletterů zasílaných e-mailem). Odhlásit se z Newsletterů (zasílaných poštou i e-mailem) je možné také zasláním oznámení s příslušnou žádostí prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 1 Zásad ochrany osobních údajů.

Právním základem pro zasílání Newsletterů je v závislosti na konkrétní situaci souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo pododdíly 103¹ 2 a 3 estonského zákona o elektronických komunikacích.
Upozorňujeme, že pokud je právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas, jeho odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování údajů na základě předchozího platného souhlasu.

2.3. Plnění zákonných povinností

Za určitých okolností musíme zpracovávat osobní údaje, abychom splnili naše zákonné povinnosti. Jedná se například o účetní povinnosti, odpovědi na dotazy státních orgánů, povinnosti vyplývající z předpisů o boji proti praní peněz a financování terorismu a informování dozorových orgánů a jednotlivců o (potenciálních) porušeních.

V takových situacích je právním základem pro zpracování osobních údajů naše zákonná povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

3. Uchovávání dat

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou jsou nezbytné pro účely uvedené v kapitole 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření a plnění smluv se zákazníky

Tyto osobní údaje jsou zpravidla uchovávány po dobu trvání příslušného vztahu se zákazníkem a do doby vypršení případných právních nároků. Osobní údaje zpracovávané v průběhu předsmluvních jednání nebo konzultací, které neskončily uzavřením smlouvy (např. údaje zpracovávané při konzultacích a cenových poptávkách), budou uchovávány po dobu 5 let od ukončení příslušných jednání.

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové aktivity

Tyto osobní údaje budou uchovávány do doby, než pomine potřeba jejich zpracování, nejdéle však do ukončení vztahu se zákazníkem nebo do odvolání souhlasu, který byl právním základem pro konkrétní marketingové aktivity (pokud byl právním základem pro zpracování souhlas).

Osobní údaje zpracovávané za účelem plnění právních povinností

Za účelem splnění zákonných povinností a za jiných specifických okolností můžeme osobní údaje uchovávat po delší dobu, než je uvedeno výše, včetně následujících důvodů:

(a) splnění zákonných povinností, které se na Registr LEI vztahují;
(b) z účetních důvodů;
(c) z důvodů souvisejících s realizací případných nároků.

Například všechny originály účetních dokladů (např. faktur) uchováváme po dobu 7 let od konce účetního roku, ve kterém byl proveden příslušný účetní zápis. Aby bylo možné uplatňovat nároky nebo podávat námitky proti případným nárokům vůči nám, můžeme osobní údaje uchovávat po dobu 5 let nebo maximálně 10 let (v případě úmyslného porušení) v souladu s promlčecími lhůtami pro nároky a v případě probíhajících sporů až do jejich konečného vyřešení.

4. Soubory cookies

Kromě výše popsaného zpracování údajů používáme na webové stránce https://www.kodlei.cz (dále jen „webová stránka“) soubory cookies, jejichž účelem je poskytnout vám lepší, rychlejší a bezpečnější uživatelský zážitek. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače, chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, které používáte k návštěvě webových stránek. Soubory cookies nám poskytují informace o tom, jak jsou Webové stránky používány, umožňují nám sestavovat statistiky návštěv Webových stránek, zobrazovat marketingový obsah, který vás může zajímat, a zajišťovat funkčnost a vysoký standard uživatelského prostředí Webových stránek.

Webové stránky používají následující soubory cookies:

Nezbytně nutné soubory cookies

Cookie Účel Doba uchovávání
__cfruid Společnost Cloudflare nastavuje tento soubor cookie k identifikaci důvěryhodného webového provozu. relace
enforce_policy Společnost PayPal nastavuje tento soubor cookie pro bezpečné transakce. 1 rok
LANG Společnost Paypal nastavuje tento soubor cookie za účelem poskytování možností platby a zabezpečení. 9 hodin
tsrce Společnost PayPal nastavuje tento soubor cookie, aby umožnila platební službu PayPal na webových stránkách. 3 dny
x-pp-s Společnost PayPal nastavuje tento soubor cookie pro zpracování plateb na webu. relace
l7_az Společnost PayPal nastavuje tento soubor cookie pro přihlašovací funkci PayPal na webových stránkách. 1 hodina
ts Společnost PayPal nastavuje tento soubor cookie, aby umožnila bezpečné transakce prostřednictvím služby PayPal. 1 rok 1 měsíc 4 dny
ts_c Společnost PayPal nastavuje tento soubor cookie pro bezpečné provádění plateb prostřednictvím služby PayPal. 1 rok 1 měsíc 4 dny
leiregister_order_id ID formuláře žádosti je nutné k přiřazení platby ke správnému formuláři. Slouží také k zobrazení správných údajů o objednávce po zaplacení. 3 dny
JSESSIONID Tento soubor cookie je vytvořen/odeslán při vytvoření relace, aby se relace zachovala po celou dobu návštěvy. relace
BIGipServer* Tento soubor cookie slouží k vyrovnávání zátěže a k zajištění konzistentních uživatelských relací a výkonu webových stránek. relace
TS01* Tento soubor cookie slouží k zabezpečení a správě relací, zajišťuje bezpečné transakce a konzistentní uživatelské prostředí. relace
LS_CSRF_TOKEN Společnost Zoho nastavuje tento soubor cookie z bezpečnostních důvodů, aby zabránila podvržení požadavku Cross-Site Request Forgery (CSRF) pro volání AJAX prováděná návštěvníkem relace
PHPSESSID Tento soubor cookie je nativním souborem aplikací PHP. Tento soubor cookie ukládá a identifikuje jedinečné ID relace uživatele za účelem správy relací uživatele na webových stránkách. Tento soubor cookie je souborem cookie relace a po zavření všech oken prohlížeče se vymaže. relace

Funkční soubory cookies

Cookie Účel Doba uchovávání
SRM_B Microsoft Advertising nastavuje tento soubor cookie pro jedinečné ID návštěvníků. 1 rok 24 dní
leiregistero-_zldp Tento soubor cookie identifikuje jedinečné návštěvníky služby Zoho SalesIQ. 1 rok 1 měsíc 4 dny
leiregistero-_zldt Tento soubor cookie identifikuje jedinečné návštěvy návštěvníka v aplikaci Zoho SalesIQ 1 den
_uetsid Společnost Microsoft Advertising nastavuje tento soubor cookie k identifikaci ID relace pro jedinečnou relaci na webu. 1 den
_uetvid Společnost Microsoft Advertising nastavuje tento soubor cookie k identifikaci jedinečného anonymizovaného ID návštěvníka, které představuje jedinečného návštěvníka. 1 rok 24 dní
_vwo_ds Společnost VWO nastavuje tento soubor cookie pro trvalé údaje na úrovni návštěvníků pro službu VWO Insights. 3 měsíce
_vwo_sn VWO nastavuje tento soubor cookie k ukládání informací na úrovni relace. 1 hodina
_vis_opt_s VWO nastavuje tento soubor cookie ke sledování relací vytvořených pro návštěvníka. Měří, kolikrát byl prohlížeč zavřen a znovu otevřen.  3 měsíce a 8 dní
_vis_opt_test_cookie Společnost VWO vytváří tento soubor cookie, aby zjistila, zda jsou v prohlížeči uživatele povoleny soubory cookies. relace
uesign Společnost Zoho nastavuje tento soubor cookie pro živý chat návštěvníků. 1 měsíc
_zcsr_tmp Společnost Zoho nastavuje tento soubor cookie pro přihlašovací funkci na webových stránkách. relace
CF5aca6f3602033_1/2 Uloží údaje zadané uživateli do formuláře a umožní jim dokončit formulář později, aniž by ztratili své informace. 1 den

Statistické soubory cookies

Cookie Účel Doba uchovávání
MR Společnost Bing nastavuje tento soubor cookie, aby určila, zda má obnovit MUID. 7 dní
SM Microsoft Clarity nastavuje tento soubor cookie pro synchronizaci identifikátoru MUID napříč doménami Microsoft. relace
MUID Společnost Microsoft Clarity nastavuje tento soubor cookie k identifikaci jedinečných webových prohlížečů, které navštěvují weby společnosti Microsoft. Tyto soubory cookies se používají pro reklamu, analýzu webu a další provozní účely. 1 rok 24 dní
_gcl_au Správce značek Google Tag Manager nastavuje tento soubor cookie pro funkci „Conversion Linker“ - přebírá informace z kliknutí na reklamu a ukládá je do souboru cookie první strany, aby bylo možné přiřadit konverze mimo cílovou stránku. 3 měsíce
_vwo_uuid_v2 Společnost VWO nastavuje tento soubor cookie pro výpočet jedinečné návštěvnosti na webových stránkách. 1 rok
_ga_* Služba Google Analytics nastavuje tento soubor cookie k ukládání a počítání zobrazení stránek. 2 roky
_ga Služba Google Analytics nastavuje tento soubor cookie k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních a ke sledování používání webu pro analytickou zprávu webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a k rozpoznání jedinečných návštěvníků přiřazuje náhodně vygenerované číslo. 2 roky
_clck Společnost Microsoft Clarity nastavuje tento soubor cookie tak, aby uchovával ID uživatele Clarity prohlížeče a nastavení výhradně pro danou webovou stránku. Tím je zaručeno, že akce provedené při dalších návštěvách stejných webových stránek budou spojeny se stejným ID uživatele. 1 rok
_clsk Společnost Microsoft Clarity nastavuje tento soubor cookie za účelem uložení a konsolidace zobrazení stránek uživatele do jednoho záznamu relace. 1 den
utsdb Zoho SalesIQ nastavuje tento soubor cookie, aby zaznamenávala údaje o chování návštěvníků na webových stránkách. Trvalé
siqlsdb Společnost Zoho nastavuje tento soubor cookie za účelem vygenerování jedinečného ID relace. Webové stránky tak mohou získávat údaje o chování návštěvníků pro statistické účely. Trvalé
CLID Společnost Microsoft Clarity nastavuje tento soubor cookie k identifikaci uživatele, který se poprvé zobrazil na jakémkoli webu používajícím Clarity. 1 rok
user_referer_url Určuje zdroj návštěvnosti webových stránek. 30 dnů
utm_email Určuje zdroj návštěvnosti webových stránek. 5 dnů
utm_sms Určuje zdroj návštěvnosti webových stránek. 5 dnů
paper Určuje zdroj návštěvnosti webových stránek. 5 dnů
leivajutus_g Určuje zdroj návštěvnosti webových stránek. 30 dnů
leivajutus_m Určuje zdroj návštěvnosti webových stránek. 30 dnů
_uetmsclkid Jedná se o ID kliknutí společnosti Microsoft, které se používá ke zvýšení přesnosti sledování konverzí. 90 dny

Marketingové soubory cookies

Cookie Účel Doba uchovávání
MUID Společnost Bing nastavuje tento soubor cookie k rozpoznání jedinečných webových prohlížečů, které navštěvují weby společnosti Microsoft. Tyto soubory cookies jsou používány pro reklamu, analýzu webu a další provozní účely. 1 rok 24 dní
ANONCHK Společnost Microsoft Clarity nastavuje tento soubor cookie, aby určila, zda je MUID přenesen do ANID, což je soubor cookie používaný pro reklamu. Clarity nepoužívá ANID, a proto je tato hodnota vždy nastavena na 0. 10 minut
b3e783bb62 Společnost Zoho nastavuje tento soubor cookie pro interní vyrovnávání zátěže serverů SalesIQ. relace
_fbp Facebook nastavuje tento soubor cookie pro zobrazování reklamy na Facebooku nebo na digitální platformě využívající reklamu Facebooku po návštěvě webových stránek. 3 měsíce

Soubory cookies používané na webových stránkách se mohou v průběhu času měnit. Návštěvou webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies, které jsou nezbytně nutné pro jejich funkce, a samostatný souhlas s používáním nezbytně nutných souborů cookies není vyžadován. Pro použití všech ostatních typů souborů cookies si vyžádáme váš souhlas prostřednictvím webových stránek.

Soubory cookies můžete kdykoli odmítnout změnou nastavení webového prohlížeče ve svém zařízení a vymazáním uložených souborů cookies.

5. Zdroje údajů a právo na přístup

Osobní údaje můžeme získávat od návštěvníků webových stránek a od uživatelů našich služeb (například pokud návštěvník webových stránek podá prostřednictvím webových stránek žádost o registraci, obnovení nebo převod kódu LEI). Osobní údaje o kontaktních osobách potenciálních zákazníků (právnických osob) můžeme získat také z obchodního rejstříku a dalších veřejných zdrojů.

Přístup k osobním údajům popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů je umožněn pouze členům představenstva a zaměstnancům za účelem plnění jejich konkrétních pracovních povinností. Například údaje týkající se žádostí o registraci kódu LEI zpracovávají specialisté zákaznického servisu a provozu za účelem plnění svých specifických pracovních povinností.

V některých případech mohou mít k omezenému rozsahu osobních údajů přístup také poskytovatelé služeb, kteří nám poskytují specifické služby (např. IT služby, účetní služby, služby doručování newsletteru).

Osobní údaje obecně nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud je však takové předání nevyhnutelně nutné k dosažení účelů popsaných v kapitole 2 Zásad ochrany osobních údajů, předáme osobní údaje pouze příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor, jejichž země sídla zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (Evropská komise v tomto ohledu zveřejnila rozhodnutí o odpovídající ochraně) a/nebo lze odpovídající úrovně ochrany dosáhnout prostřednictvím vhodných záruk, např. zavedením standardních doložek o ochraně údajů a/nebo závazných podnikových pravidel.

6. Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů společností Registr LEI máte následující práva uvedená v GDPR:

Právo na přístup

Máte právo požadovat informace o tom, zda a jaké osobní údaje, na jakém právním základě a jakým způsobem o vás zpracováváme. Máte také právo požádat o kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu

Máte právo požadovat, abychom opravili chyby ve vašich osobních údajích (například pokud se vaše osobní údaje změnily). Toto právo lze uplatnit, pokud jsou osobní údaje, které o vás zpracováváme, neúplné, neaktuální nebo jinak nesprávné.

Právo být zapomenut/a

  • O vymazání svých osobních údajů můžete požádat, pokud:
  • zpracovávané osobní údaje již nejsou potřebné k dosažení účelu zpracování;
    odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud byl právním základem pro zpracování souhlas).

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů v následujících situacích:

  • zpochybňujete platnost svých osobních údajů;
  • je zřejmé, že pro zpracování vašich osobních údajů neexistuje právní základ, ale vy nepožádáte o výmaz osobních údajů;
  • osobní údaje potřebujete k přípravě, předložení nebo obhajobě právního nároku.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti automatizovanému rozhodování z naší strany a proti zpracování osobních údajů v souvislosti s přímým marketingem.

Právo předat osobní údaje jinému správci

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi námi, máte právo požadovat, abychom vám vaše osobní údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném formátu a ve strojově čitelné podobě. Pokud je to technicky proveditelné, máte také právo požádat, abychom předali osobní údaje jinému správci údajů, kterého jste uvedli.

Právo kdykoli odvolat souhlas

Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů souhlas, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Upozorňujeme, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost předchozího zpracování údajů, které bylo založeno na platném souhlasu.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, prosím kontaktujte nás na adrese [email protected]. Upozorňujeme, že práva subjektu údajů nejsou absolutní a u každé žádosti musíme posoudit, zda a do jaké míry nám platné právní předpisy o ochraně údajů umožňují vaší žádosti vyhovět. Na vaši žádost odpovíme do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud není možné na žádost odpovědět do jednoho měsíce, můžeme lhůtu pro odpověď prodloužit o další dva měsíce a o prodloužení lhůty a jeho důvodu vás informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

7. Otázky a stížnosti

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Odpovíme vám do jednoho měsíce od obdržení dotazu nebo stížnosti.

Pokud s obdrženou odpovědí nesouhlasíte, máte právo podat stížnost u Inspektorátu pro ochranu osobních údajů (adresa: Tatari 39, Tallinn 10134; e-mail: [email protected]; telefon: +372 627 4135), jakož i u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi.

Informace o dalších úřadech pro ochranu osobních údajů v Evropské unii jsou k dispozici zde.

8. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Neustále usilujeme o to, aby činnosti zpracování údajů, které provádíme, i související dokumentace byly jednoduché, jasné a transparentní a splňovaly všechny požadavky stanovené právními předpisy a osvědčenými postupy ochrany údajů. Proto tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně aktualizujeme, upřesňujeme a vylepšujeme.

Aktuální verzi těchto zásad ochrany osobních údajů najdete vždy na našich webových stránkách.

Poslední aktualizace: 1/2/2024